Co z rozporządzeniami do ustawy Prawo geologiczne i górnicze?

Co z rozporządzeniami do ustawy Prawo geologiczne i górnicze?

Zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze wprowadzone nowelizacją z dnia 11 lipca 2014 r. pociągają za sobą konieczność zmiany istniejących lub wydania nowych aktów wykonawczych

W toku prac legislacyjnych znajdują się obecnie następujące projekty rozporządzeń:

  1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;

  2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża;

  3. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji;

  4. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych;

  5. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów;

  6. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji geologiczno – inwestycyjnej złoża węglowodorów;

  7. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

Nowela weszła w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. jednak do tej pory nie zakończyły się prace legislacyjne nad rozporządzeniami. Najbardziej zaawansowane są prace nad rozporządzeniem dotyczącym wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. W dniu 2 marca br. projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. W dniu 26 marca br. Prezes Rządowego Centrum Legislacji ustalił, że projekt nie wymaga rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.

Wejście w życie tego projektu ma istotne znaczenie nie tylko dla podmiotów zamierzających ubiegać się o koncesje węglowodorowe w trybie przetargowym, ale przede wszystkim jest konieczne dla umożliwienia prowadzenia postępowań regulowanych przepisami przejściowymi. Dla przykładu, by móc przedłużyć posiadaną koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów przedsiębiorca nie tylko powinien wskazać, że zamierza zwiększyć zakres projektowanych robót geologicznych ale musi także przejść weryfikację pod kątem bezpieczeństwa państwa. Do postępowania oceniającego przedsiębiorcę pod kątem bezpieczeństwa stosuje się odpowiednio (z pewnymi wyjątkami) przepisy dotyczące postępowania kwalifikacyjnego.

Podobne wymogi stawiane są wobec podmiotów, które z uwagi na posiadane prawo pierwszeństwa w ustanowieniu użytkowania górniczego mogą złożyć wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża w trybie bezprzetargowym. Dotyczą one także podmiotów, które chcą przekształcić koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie w koncesję łączną obejmującą poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża.

Dotychczas nie zostały opublikowane projekty rozporządzeń dotyczących:

  • zakresu i formy gromadzonej w archiwach geologicznych informacji geologicznej oraz sposobu jej ewidencjonowania oraz organizacji archiwów geologicznych (akt wydawany na podstawie art. 98 ust. 5 Prawa geologicznego i górniczego);

  • treści planu ruchu zakładu górniczego oraz planu ruchu likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego (akt wydawany na podstawie art. 110 Prawa geologicznego i górniczego).

W tych przypadkach jednak, zgodnie z art. 26 noweli z dnia 11 lipca 2014 r. do czasu wydania nowych aktów wykonawczych obowiązują maksymalnie przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie noweli (tj. do 31 grudnia 2016 r.) dotychczasowe rozporządzenia wydane na podstawie art. 98 ust. 2 oraz art. 110 Prawa geologicznego i górniczego.

Ta sama reguła dotyczy rozporządzeń w sprawie dokumentacji geologicznej oraz wzorów druków służących przedstawieniu informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę.

Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Rozumiem, zamknij