Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a przekształcenie koncesji

Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a przekształcenie koncesji

Właściwie nie ma zdefiniowanego pojęcia ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W odniesieniu do tego rodzaju decyzji możemy mówić o możliwości jej wykorzystania przez inwestora w określonym czasie. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UDIŚ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji m. in. o wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Złożenie stosownego wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Natomiast w sytuacji przedsięwzięcia, które przebiega etapowo a nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwe jest złożenie stosownego wniosku w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Przykładem inwestycji, które mogą skorzystać z takiego „wydłużenia” terminu jest prowadzenie działalności poszukiwawczo-rozpoznawczej, która często przewiduje etapowość prowadzenia prac geologicznych.

W tym kontekście wskazać należy, że nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego umożliwia złożenie wniosku o przekształcenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów w koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż.

W związku z powyższym warto zastanowić się czy w sytuacji takiego przekształcenia dotychczasowe decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zachowują swoją „ważność”. Dotyczy to w szczególności sytuacji kiedy dochodzi do zmiany planu ruchu, a zgodnie z obecnie obowiązująca ustawą uzyskanie takiej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane przed złożeniem wniosku
o zatwierdzenie planu ruchu.

Dla nowej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, zgodnie z brzmieniem art. 72 ust. 1 pkt 4a OOŚ, wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża. Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 72 ust. 3 OOŚ jest dołączana do wniosku
o udzielenie decyzji o zatwierdzeniu planu ruchu.

Takiej interpretacji nie sprzeciwia się fakt, że przekształcona koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża obejmuje także działalność polegającą na wydobywaniu. Wynika to z faktu, iż w ramach takiej koncesji funkcjonują dwie fazy: poszukiwawczo – rozpoznawcza oraz wydobywcza. Dla każdej z tych faz wymagane są odrębne decyzje
o środowiskowych uwarunkowaniach zatem nie przewidziano jednej decyzji obejmującej dwie fazy łącznie. Wynika to z faktu, że roboty geologiczne w celu poszukiwania i rozpoznawania stanowią (przy spełnieniu przesłanek określonych w Rozporządzeniu i ustawie OOŚ) przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko, podczas gdy wydobywanie węglowodorów stanowi przedsięwzięcie zawsze znacząco odziaływujące na środowisko.

W tym zakresie należałoby uznać, iż o ile nie zachodzą okoliczności istotnej zmiany w realizacji zamierzenia np. poszerzenia zakresu robót geologicznych, zwiększenia obszaru, zmiany lokalizacji przedsięwzięcia, generujących obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje te nadal powinny zachować swoją moc. Wskazać należy, iż dotyczą tego samego przedsięwzięcia, które oddziałuje w identyczny sposób na środowisko. Sama zaś koncesja „łączna” jest niejako przekształcona z dotychczasowej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie.

Warto jednak zaznaczyć, iż odmienne stanowisko organów może wypływać z faktu, że różna jest szczegółowość dotychczasowych decyzji, które nie zawsze uwzględniały konkretną lokalizację robót.

Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Rozumiem, zamknij