Zmiany w funkcjonowaniu GDOŚ i RDOŚ

Zmiany w funkcjonowaniu GDOŚ i RDOŚ

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody. Projekt zakłada utworzenie nowej państwowej jednostki organizacyjnej – Dyrekcji Ochrony Środowiska (DOŚ).

Celem wprowadzenia nowych przepisów jest uproszczenie struktury organizacyjnej urzędów obsługujących Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska (RDOŚ) poprzez utworzenie DOŚ – jednostki wyspecjalizowanej w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody – która będzie kierowana przez GDOŚ.

W skład DOŚ wchodzić ma centrala (jako urząd obsługujący GDOŚ) i oddziały regionalne (jako urzędy obsługujące RDOŚ). Organizację DOŚ i jej statut będzie określał minister właściwy do spraw środowiska. Z dniem wejściem w życie projektowanej ustawy Prezes Rady Ministrów odwoła dotychczasowego GDOŚ, natomiast minister właściwy do spraw ochrony środowiska odwoła dotychczasowych RDOŚ. Nowego GDOŚ będzie powoływał Prezes Rady Ministrów (jak dotychczas), natomiast nowych RDOŚ będzie powoływał minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek GDOŚ (odmiennie niż do tej pory).

Ustawa zakłada także odejście od sztywnego podziału właściwości miejscowej RDOŚ, związanej z podziałem na województwa, na rzecz dostosowania właściwości do uwarunkowań przyrodniczych. Obecnie RDOŚ wykonują zadania na obszarze województw. Rozwiązanie to nie uwzględnia sytuacji, w których formy przyrody, tj. rezerwaty lub obszary Natura 2000, znajdują się na terenie dwóch lub więcej województw. Projekt zakłada zmiany w tej kwestii. Zgodne z projektem minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, terytorialny zasięg działania, liczbę oraz siedziby RDOŚ, uwzględniając potrzebę właściwej organizacji wykonywania zadań.

Z dniem wejścia w życie ustawy powołani RDOŚ przejmą akta zakończonych i będących w toku spraw administracyjnych od dotychczasowych RDOŚ. Niezakończone postępowania administracyjne będą się toczyć przed RDOŚ, którzy po wejściu w życie ustawy staną się właściwi miejscowo.

W uzasadnieniu projektu wskazuje się, że proponowane rozwiązanie nie jest nowe w polskim systemie prawnym, bowiem na analogicznych zasadach funkcjonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w której skład wchodzą oddziały w województwach.

Zdaniem projektodawców zmiana ustawy przyczyni się do realnego zwiększenia efektywności ekonomicznej działania organów ochrony środowiska i przyrody oraz jednocześnie obniży koszty ich funkcjonowania. Zmiany mają także pozytywnie wpłynąć na wydajność i szybkość działania DOŚ i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

Projektowana ustawa zmieni zatem jedynie zasady organizacyjne urzędów wspierających GDOŚ i RDOŚ. Kompetencje oraz zakres zadań ww. organów w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody pozostaną bez zmian. Pomimo, że ustawodawca nie przewiduje, że projektowane zmiany będą rewolucyjne, to należy zaznaczyć, że mogą mieć wpływ na zmiany już udzielonych decyzji.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Rozumiem, zamknij